Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2165
Title: Рефлексія: сутність та розвиток у професійному навчанні майбутніх менеджерів
Other Titles: Reflection: the nature and development in the professional training of future managers
Authors: Михальчук Ю. О. / Mykhalchuk Yu. O.
Keywords: Професійне навчання, професійне становлення, рефлексія, рефлексивна ситуація, самосвідомість, соціально-психологічний тренінг.
Professional training, professional development, reflection, reflective situation, self-consciousness, social-psychological training
Issue Date: 2014
Publisher: Sucha Beskidzka
Citation: Михальчук Ю. О. REFLECTION: THE NATURE AND DEVELOPMENT IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MANAGERS//РЕФЛЕКСІЯ: СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Zeszyty naukowe, Wyższa Szkoła Turystykii Ekologii w Suchej Beskidzkiej,№ 5.–Sucha Beskidzka, 2014.–162 h.–P. 145-154.
Abstract: життєва ситуація професійного навчання студента, коли актуальною стає самооцінка та самоаналіз ним свого професійного «Я» за своєю природою потенційно вже є рефлексивною, адже студенти вдаються до рефлексивної саморегуляції. Отже, автором здійснено аналіз розвитку наукових уявлень про природу рефлексії як психологічного механізму існування психіки та самосвідомості індивіда на вищих етапах його особистісного розвитку. Доведено, що у контексті процесу цілетворення фокусуються аспекти діяльності, пов’язані як зі змістовним перетворенням ситуації, так і з особистісними механізмами цього перетворення. Автором проаналізовано поняття “рефлексивна ситуація”, під яким розуміється сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, які детермінують процес входження свідомості особистості у режим самоаналізу, самопізнання, що здійснюються на певному емоційному фоні. Автор приходить до висновку, що результатом рефлексії є зміни в динамічній системі самосвідомості, що являє собою єдність усталеного та змінного компонентів у “Я-концепції” та самооцінці особистості. Автор констатує, що саме тренінгові технології навчання спрямовані сформувати у студентів – майбутніх менеджерів здатності до рефлексивної регуляції професійного самовизначення, що побудована на принципі створення “рефлексивної ситуації” і проведення рефлексивних діалогів, професійно-психологічного консультування тощо. // Situation of professional training for a student when particularly relevant become introspection and self-esteem by him his professional «Self» is potentially reflexive. Thus, the author analyzes the development of scientific ideas about the nature of reflection as a psychological mechanism of mental existence and identity of an individual at higher stages of his personal development. The author proved that in the context of goal formation actualized such aspects of activities that related both with the substantive transformation of the situation and the mechanisms of personal transformation. The author analyzes the concept of «reflexive situation», which refers to a set of internal and external factors which determine the process of entering the consciousness of the individual into the introspection, self-knowledge, carried out on a specific emotional background. The author concludes that the result of reflection might be changes in the dynamic system of self-consciousness, which is the unity of steady and variable components of the «self-concept» and self-identity. The author states that the training technology are aimed to form the students - future managers the capacity for reflective professional self-regulation, which is based on the principle of «reflexive situation» and conduct reflective dialogues, professional psychological counseling and more. The main tasks of training technologies that contribute to form the professional skills of begginers has been allocated.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/2165
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reflection the nature and development.pdf373,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.