Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/968
Title: ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДНЬО-АРИФМЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Authors: Джунь Й. В. // Dzhyn J. V.
Keywords: Середня арифметична проста і зважена, однорідність (нормальність) вибірки, нормальний закон.
Average, simple and factored arithmetic, homogeneity (normality) of the sample, normal law.
Issue Date: 2017
Publisher: Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - № 1 (17). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2017. - 218 с. - С. 24-29.
Abstract: В статті розкрито важливість точного статистичного розуміння суті середньої, простої і зваженої, в педагогічних дослідженнях. Показано, що нерозуміння її статистичної суті призводить до некоректного аналізу даних, що є однією з головних причин відхилення дисертацій експертами ДАК МОН України. Обґрунтовано історичне походження строгого математичного розуміння поняття однорідності, з якого випливає, що однорідними є лише такі величини (дані), які підкоряються нормальному закону розподілу. Визначено, що лише за такої умови середня арифметична може правомірно використовуватись в педагогічних та інших дослідженнях, можна точно визначити її надійність і побудувати для неї довірчі інтервали, а за ненормальності вихідних даних статистична середня втрачає свій науковий зміст і її надійність достовірно оцінити неможливо. // The article points out the importance of an accurate statistical understanding of the average, simple and factored essence in pedagogical research. It is shown that the misunderstanding of its statistical essence leads to the incorrect analysis of the data, which is one of the main reasons for rejecting dissertations by the experts of the SAC MES of Ukraine. The history of the creation of a strict mathematical definition of the concept of homogeneity is revealed, it means that the only those quantities (data) that are homogeneous can be the subjects of the normal distribution law. Only under this condition, the average arithmetic can be used in the pedagogical and other studies. So, it is possible to determine its reliability and build confidence intervals for it. When the basic data is abnormal, then the statistical average loses its scientific justification and its reliability cannot be estimated.
URI: http://dspace.regi.rovno.ua:18080/jspui/handle/123456789/968
ISBN: 978-966-7359-77-5
Appears in Collections:Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та внз. 2017. Вип. 1 (17)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття - Джунь Й. В.pdf644,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.